Arvoden för bostadsbolagets styrelse allt vanligare – fem frågor om styrelsearvoden

Ännu för något år sedan var det ovanligt att arvoden utbetalades till bostadsbolagets styrelse. Idag är det mer ovanligt att inte alls betala styrelsearvoden. Hur mycket ska man betala till styrelsen och vilka andra saker ska man ta i beaktande? Läs expertens svar på de fem vanligaste frågorna om arvoden för bostadsbolagets styrelse.

Vilka slags arvoden kan betalas till bostadsbolagets styrelse?
Till bostadsbolagets styrelse kan exempelvis arvoden för mandatperioden, mötesarvoden, projektarvoden och kostnadsersättningar betalas.
Arvode för mandatperioden är en engångsersättning som betalas till styrelsen för varje mandatperiod. Mötesarvoden betalas för sin del för styrelsens möten, antingen per möte eller som ersättning per timme. Till styrelsen kan både arvoden för mandatperioden och mötesarvoden betalas.

Utöver mötesarvoden är det även möjligt att betala separata projektarvoden. Större renoveringar som utförs inom bostadsbolaget, såsom stambyte eller fasad- och fönsterrenoveringar kräver mer tid av styrelsen än normalt och det är därför möjligt att betala en separat fastställd ersättning för byggarbetsplatsmöten och andra möten i anslutning till projektet antingen till samtliga styrelsemedlemmar eller från fall till fall endast till styrelsens ordförande.

Dessutom kan separata kostnadsersättningar betalas till styrelsen exempelvis som kilometerersättningar eller som ersättningar för kontorsutrustning och telefonkostnader. För kostnadsersättningar ska ett kostnadsverifikat alltid lämnas till styrelsen, mot vilket ersättningen utbetalas.
Inom olika bostadsbolag kan även annan slags praxis för arvoden förekomma. Inom vissa bostadsbolag kan man betala en årlig fast ersättning till styrelsen eller enbart styrelsens ordförande, som täcker återkommande kostnader. Inom andra bostadsbolag betalar bolaget varje år en middag för styrelsen som tack för dess arbetsinsats.

Hur stort arvode betalas till styrelsen?
Arvodena till bostadsbolagets styrelse varierar enligt bostadsbolag. Vanligtvis betalas dock högre arvoden till styrelsens ordförande än till de övriga styrelsemedlemmarna. Arvoden för mandatperioden varierar från ett par hundra euro till flera hundra euro. Inom vissa bostadsbolag betalas varje mandatperiod ett par hundra euro till styrelsen. Andra bostadsbolag kan betala ett arvode för mandatperioden på upp till tusen euro till styrelsens ordförande.

Mötesarvodena varierar från några tior till hundra euro. Miniarvodet för möten är vanligtvis kring 40 euro. Inom vissa bostadsbolag betalas ett mötesarvode på 150 euro till styrelsens ordförande.
Om ett styrelseproffs arbetar i bostadsbolagets styrelse är hans eller hennes arvode vanligtvis högre än genomsnittet. Ett styrelseproffs kan exempelvis anlitas om man inte kan forma en styrelsesammansättning i enlighet med den storlek som är fastställd i bolagsordningen av delägarna i bostadsbolaget.

Storleken på styrelsearvodena påverkas förutom av bostadsbolagets storlek även av styrelsens arbetsmängd under varje mandatperiod. Detta innebär att arvodenas storlek bör granskas tidvis.

Varför bör man betala arvode?
Om bostadsbolaget inte betalar arvoden till styrelsen kan det bero på bolagets ekonomiska situation eller exempelvis på att man saknar aktuell information om praxis för arvoden.
Det lönar sig dock att betala styrelsearvoden, eftersom styrelsearbete förutom tid och besvär kräver ansvarstagande för bostadsbolagets gemensamma och ibland svåra beslut. Inom många bostadsbolag är det svårt att bilda en styrelse eftersom det saknas tillräckligt intresse bland delägarna för styrelsearbete. I detta fall kan en ekonomisk ersättning vara ett incitament. Då ett arvode betalas för styrelsearbetet motiverar det medlemmarna till aktivt och ansvarsfullt beslutsfattande.

När betalas arvodena till bostadsbolagets styrelse?
Även om praxis för utbetalning av arvoden kan variera enligt bostadsbolag betalas arvoden till bostadsbolagets styrelse i regel alltid på en gång efter att mandatperioden avslutats.
Styrelsearvoden är skattepliktig inkomst, vilket innebär en förskottsinnehållning på 60 procent eller enligt ett skattekort för bisyssla som personen lämnat in. Styrelsearvodena anses vara löneinkomster; en styrelsemedlem kan alltså inte fakturera sina arvoden i egenskap av företag.

Vem fattar beslut om arvodena?
Beslut om styrelsearvoden och deras storlek fattas alltid vid bolagsstämman. Vid bolagsstämman fattar man även beslut om huruvida en större ersättning ska betalas till styrelsens ordförande i förhållande till styrelsens övriga medlemmar. Det är dock viktigt att beslutet om styrelsearvoden fattas innan bolagsstämman utser styrelsen. Detta innebär att man känner till arvodena på förhand så att varje delägare utgående från detta kan bedöma om han eller hon vill bli medlem i styrelsen för den kommande mandatperioden.

Marko Tölli, disponent vid Realia Isännöinti Oy, intervjuades för artikeln i egenskap av expert.