Asbestkartläggning – vad, hur och varför?

Asbest användes i stor skala i byggmaterial före 1994, då det förbjöds. När fastigheter eller till exempel badrum som byggts under asbesteran nu ska renoveras ska det enligt lag göras en asbestkartläggning för att det skadliga asbestdammet inte ska spridas i andningsluften under saneringen.
 

Asbest är ett kemiskt och mekaniskt hållbart långfibrigt mineral som användes i byggmaterial från den första hälften av 1900-talet till och med 1994. Asbest förekommer till exempel i plastmattor, fogbruk, isoleringar, byggskivor, rör samt tak- och väggmaterial. En gång i tiden var asbest populärt i byggmaterial tack vare dess positiva tekniska egenskaper och höga kostnadseffektivitet. Därför förekommer asbest i en mängd olika material och med stor sannolikhet i nästan alla fastigheter som byggts eller sanerats efter 1920-talet.

Det är farligt att andas in asbestdamm: exponering kan leda till olika asbestsjukdomar, till exempel lungsjukdomar. Just för att asbest är så skadligt krävs det enligt asbestlagstiftningen att det görs en officiell asbestkartläggning på alla objekt färdigställda före 1994 där det ska genomföras renoveringar eller byggprojekt som kräver saneringsarbeten.

Asbestkartläggningen är lagstadgad

En asbestkartläggning ska göras för att undvika att skadligt asbestdamm sprids i andningsluften vid sanering av asbesthaltigt material. Av asbestkartläggaren krävs det enligt lag tillräcklig förtrogenhet med asbest. Asbest kan förekomma nästan var som helst, och därför har personens sakkunskap en mycket viktig roll. Till exempel asbest- och skadeämnesexperter (AHA-experter) har tillräcklig kunskap för att göra en asbestkartläggning.

Vid kartläggningen tas asbestprover av material som eventuellt innehåller asbest, till exempel plattbeläggningar, fogar, rörisoleringar och takmaterial. Proverna skickas för analys till ett laboratorium, varefter eventuella fynd meddelas i en separat rapport.

Kostnaderna för asbestkartläggningen fastställs utifrån de prover som tas. Det är aktieägaren som betalar för kartläggningen, om den hänför sig till ändringsarbeten som aktieägaren planerar att göra, till exempel en badrumsrenovering.

Även bostadsbolag kan låta göra omfattande asbestkartläggningar där hela fastigheter undersöks. Detta underlättar även aktieägarnas kommande ändringsarbeten, eftersom resultaten av bostadsbolagets asbestkartläggning av fastigheten vanligen är tillräckliga när en aktieägare till exempel ska renovera våtrum.

Asbestsaneringen ska göras med omsorg

Material som innehåller asbest är skadligt endast när det rivs och därför finns det inget behov av att avlägsna material enbart för att det innehåller asbest. Men när asbestmaterial ska rivas till exempel i samband med en renovering får asbestsaneringen endast göras av en tillståndsinnehavare som finns angiven i registret över tillstånd för asbestsanering. Då sker asbestsaneringen på ett säkert sätt och i andningsluften finns det inte heller efter renoveringen något hälsovådligt asbestdamm, som är omöjligt att upptäcka med blotta ögat. Därför ansvarar saneringsentreprenören inte enbart för ändamålsenligt skydd, utan också för att andningsluften genom mätningar konstateras vara asbestfri efter saneringen.

Om en asbestkartläggning eller asbestsanering blir aktuell på grund av en aktieägares ändringsarbeten kan även disponentbyrån ge tips och råd. Disponenten känner till vilka kompetenta asbestkartläggare det finns och vilka lokala aktörer som har tillstånd för asbestsanering.

För artikeln intervjuades Harri Salo och Jesse Kytömäki, tekniska disponenter på Realia Isännöinti Oy.