Återvinning av avfall i bostadsbolaget

Ta hand om vår närmiljö genom att sortera

Det effektivaste sättet att ta hand om vår närmiljö är att minska på mängden avfall. Enligt EU når man målet i första hand genom att minska mängden avfall som uppkommer och i andra hand genom återanvändning, återvinning och nyttoanvändning.

Allt avfall borde sorteras och återvinnas så omsorgsfullt som möjligt. Hela återvinningsprocessen börjar med sortering av avfallet, vilket gör det möjligt att förädla materialet på nytt. Exempelvis bioavfall kan komposteras för att ge mull och biogas för energiproduktion, medan metall och glas kan smältas ner och användas på nytt nästan i oändlighet.

Avfallshantering i bostadsbolaget

Bostadsbolagens sortering av avfall regleras i avfallslagen och anvisningarna för sorteringen kan variera i viss mån beroende på boendekommun. I bostadsbolagets sopskjul finns ofta anvisningar för sorteringen. Kommunen och det lokala avfallsföretaget ger också information och anvisningar. Den som ordnar avfallshanteringen ansvarar för att återvinningen och hanteringen av avfallet följer lagen. De boende å sin sida ansvarar för att följa anvisningarna i området.

Till bostadsbolagets sorteringskärl hör oftast bioavfallskärl, pappersinsamling, kartonginsamling, glasinsamling, metallinsamling och blandavfallskärl. I vissa kommuner och bostadsbolag finns också ett insamlingskärl för energiavfall. Man får inte lämna avfall från andra platser i ett bostadsbolags sopskjul, eller eget avfall i något annat bostadsbolags avfallskärl. Avfall som inte får plats i sorteringskärlen får inte heller läggas i kärlen. Man ska packa avfallet prydligt och kompakt i avfallskärlen.

Avfall sorteras enligt material

I bioavfallskärlet kan man lägga bland annat matrester, hushållspapper, kaffesump och fruktskal. Man kan inte lägga matolja eller annat rinnande fett i bioavfallskärlet – stelnat skinkfett däremot går bra. I pappersinsamlingen lägger man tidningar, reklamblad och annat papper. Mycket vått eller smutsigt papper ska man inte lägga i insamlingskärlet. I kartonginsamlingen lägger man torra och rena mjölkburkar, kartong och papperspåsar. En minnesregel när det gäller papper och kartong är att i pappersinsamlingen lägger man produkter som man läser eller skriver på. Förpackningar och omslagspapper hör hemma i kartonginsamlingen. Mer kartong får rum i kärlet om man plattar till förpackningarna. Lämna inte heller förpackningar utanför avfallskärlen.

I glasinsamlingen kan man lägga glasförpackningar, men inte glasföremål eller -kärl, eftersom de är gjorda av keramiskt glas som inte kan återvinnas med samma process som glasflaskor och burkar. Metallföremål och största delen av förpackningar av metall kan läggas i metallinsamlingen. Oftast finns också lokala insamlingsplatser för metaller och hushållsapparater. För batterier och elektriska apparater finns separata insamlingskärl.

I blandavfallet lägger man endast den del av avfallet som inte kan sorteras i något av de andra kärlen. Farligt avfall, såsom målarfärg eller spilloljor, får man inte lägga i blandavfallet.

Alla bostadsbolag har inte nödvändigtvis alla sorteringskärl

I energiavfallskärlet som finns i vissa bostadsbolag kan man lägga plastbaserat avfall och textilier, dock inte PVC-plast. PVC-plast kan inte heller läggas i insamlingskärlet för plastavfall, även om ett sådant finns. PVC-plast har ett triangelmärke med siffran tre inuti. Om det finns en separat plastinsamling kan man lägga rena plastförpackningar, plastpåsar och omslagsplast i den. Plastprodukter, såsom plastämbar, är brännbart avfall eller blandavfall. För farligt avfall, såsom målarfärg, lysrör och kemikalier, finns separata insamlingsplatser som du hittar på adressen www.kierratys.info. Plastflaskor ska man helst föra till en flaskinsamling. Sådana finns i de flesta dagligvarubutiker.

På internet finns många tips för återvinning och sortering. Det lönar sig för övrigt alltid att minska på mängden blandavfall; mängden avfall inverkar på bolagsvederlaget.

Om du önskar att ditt bostadsbolag ska börja samla någon typ av avfall kan du diskutera saken med bostadsbolagets styrelse.