Balkonginglasning ger boendekomfort – men vem betalar inglasningarna och hur fattar man beslut om dem?

Inglasning av balkongen ökar användningskomforten och skyddar byggnaden, vilket medför besparingar i bolagets underhålls- och uppvärmningskostnader. Vem fattar beslut om inglasning av bostadsaktiebolagets balkonger? Kan en aktieägare låta installera balkongglas på egen bekostnad? Och vem ansvarar för underhållet av glasen?

Inglasning av balkongen är ett ändringsarbete som kräver särskilda tillstånd
Om en aktieägare vill låta glasa in balkongen själv måste hen först ta reda på om det över huvud taget är möjligt att installera balkongglas. Inglasning av balkongen är ett ändringsarbete som aktieägaren gör och som hen måste söka särskilt tillstånd för hos bostadsaktiebolaget. Balkonginglasning påverkar inte bara bostadsaktiebolagets fasad, utan även den allmänna vyn i omgivningen. Därför behövs inte bara bostadsaktiebolagets tillstånd för ändringsarbetet, utan även tillstånd av byggnadsmyndigheten. Det kan till exempel hända att byggnadskontoret i området har bestämt att byggnaden ska skyddas eller har fastställt att inglasning inte är möjlig på grund av husets balkongmodeller. Det kan även hända att man i bostadsaktiebolaget har fattat ett principbeslut om att man inte ska installera balkongglas i bolaget, till exempel för att man vill bevara den värdefulla miljön.

Byggnadstillstånd och åtgärdstillstånd för balkonginglasning ska alltid sökas av fastighetens ägare eller av en person som ägaren har befullmäktigat. Alla kostnader för åtgärden betalas av den aktieägare som har begärt tillstånd för ändringsarbetet. Hos byggnadskontoret ansöker man om tillstånd specifikt för bostadsaktiebolaget. Om åtgärdstillstånd beviljas för en lägenhet gäller det i allmänhet även alla andra lägenheter i bolaget.

Realia Isännöintis kunder kan kontrollera möjligheten till balkonginglasning i de bolagsspecifika anvisningarna för underhålls- och ändringsarbeten, som har utarbetats separat för varje kundbolag. I anvisningarna har alla de vanligaste processerna för ändringsarbeten antecknats, så att de boende kan kontrollera direkt i dokumentet hur till exempel balkonginglasningar görs i det aktuella bolaget. 

Beslut om balkonginglasningar i bostadsaktiebolaget fattas på bolagsstämman
I nybyggen glasar man i regel alltid in balkongerna. I äldre bostadsaktiebolag blir inglasningar i allmänhet aktuella i samband med till exempel fasad- och balkongrenoveringar. Beslutet om balkonginglasning fattas alltid på bolagsstämman, vilket innebär att till exempel bostadsaktiebolagets styrelse inte ensam kan fatta beslutet. För ett beslut om inglasning krävs enkel röstmajoritet på bolagsstämman. 

Bostadsaktiebolaget kan även skaffa balkongglas utan att samtidigt genomföra andra renoveringar. Om det i en situation av det här slaget finns lägenheter i bostadsaktiebolaget där aktieägaren redan tidigare har sett till att få balkongen inglasad kan bolaget inte ålägga de andra aktieägarna att skaffa balkongglas. Däremot kan bolaget glasa in alla balkonger eller de balkonger som fortfarande saknar inglasning om man fattar beslut om detta på bolagsstämman. Då utreds det om inglasningarna som ägs av aktieägarna kan användas och hur de ska beaktas i kostnaderna. Om de befintliga glasen lämnas kvar bedömer man i allmänhet deras kvarvarande livslängd, varefter ägarna till balkongglasen får kompensation ur de gemensamma kostnaderna. Enligt lagen ska kompensationen inte beräknas utifrån anskaffningskostnaderna, utan utifrån den besparing som bolaget gör. De aktieägare som får kompensation befrias i allmänhet inte helt från att delta i kostnaderna.

Om balkongglas installeras i bostadsaktiebolaget deltar alla i kostnaderna.
Om man beslutar att glasa in bostadsaktiebolagets balkonger är alla aktieägare lika betalningsskyldiga. Aktieägare som inte har någon balkong deltar också i kostnaderna. Detta beror på att balkongglasen ger bostadsaktiebolaget en klar underhållsfördel som också aktieägare utan balkong har nytta av på lång sikt till följd av inbesparingarna i bolagets underhålls- och uppvärmningskostnader. 

En aktieägare kan även avstå från att glasa in balkongen, men enbart om det inte medför nackdelar eller skada för bostadsaktiebolaget. Man kan dock inte kringgå betalningsskyldigheten genom att avstå – även om en aktieägare tackar nej till inglasning måste hen ändå delta i anskaffningskostnaderna. Man måste även ta i beaktande att en aktieägare efter att ha avstått inte längre i efterhand kan kräva att bolaget bekostar inglasning av hens balkong. Inte heller i det fallet att bostaden senare byter ägare och den nya aktieägaren skulle vilja få balkongen inglasad. 

Balkonginglasningar ska underhållas regelbundet
Underhållsansvaret för balkongglasen åligger i regel den som har skaffat glasen. Om en aktieägare själv har låtit glasa in balkongen som ett ändringsarbete ansvarar hen även för underhållet av inglasningen. Om bostadsaktiebolaget har fattat beslut om att glasa in balkongerna ska bolaget även sörja för att glasen underhålls regelbundet. 

Det är bra att underhålla balkonginglasningar med fem till sju års mellanrum. Genom regelbundet underhåll av glasen säkerställer man framför allt att de är säkra att använda. I samband med underhållet kontrolleras glasens fästen och funktionsmekanismer, och delar som utsätts för slitage byts ut om det behövs.

Det är dock bra att komma ihåg att det alltid är aktieägaren som har ansvaret för renhållningen av balkongglasen. Den boende ansvarar dessutom för att den underhållsansvariga informeras om eventuella fel. 

Petri Hyvönen, disponent vid Realia Isännöinti Oy, intervjuades för artikeln i egenskap av expert.