Beslutsfattande inom bostadsbolaget väcker funderingar – Fattas besluten av disponenten, styrelsen eller bolagsstämman?

 

Beslutsfattande inom bostadsbolaget kan verka komplicerat. Det finns många små och ibland stora beslut som måste fattas, men vem fattar slutligen beslutet?

Beslutsfattandet inom bostadsbolaget utgår från riktlinjer som utarbetats vid bolagsstämman och genomförs av bolagets styrelse och disponenten med fullmakt av styrelsen. En felaktig uppfattning om att disponenten fattar alla beslut inom bostadsbolaget kan dock förekomma i bostadsbolagets vardag. I verkligheten behöver disponenten i regel alltid styrelsens fullmakt för beslutsfattande. Styrelsens befogenhet utgår för sin del från besluten som fattats vid bolagsstämman och budgetförslaget som godkänts av delägarna.

Har du funderingar kring beslutsfattandet inom bostadsbolaget? Nedan kan du läsa om vem som fattar de olika besluten inom bostadsbolaget.

Disponenten
Disponenten är samordnaren inom bostadsbolaget som sköter den dagliga administrationen och ser till att bostadsbolagets ärenden sköts i tid och på ett professionellt sätt. 
Disponenten saknar dock egentlig beslutanderätt. Vid akuta skadesituationer kan disponenten fatta beslut om nödvändiga åtgärder för att minimera ytterligare skada utan separat tillstånd av styrelsen. I övriga fall behöver disponenten vanligtvis alltid styrelsens fullmakt för att fatta beslut. Styrelsen kan exempelvis befullmäktiga disponenten att kartlägga lämpliga entreprenörer för renoveringar eller välja bank för att bevilja lån för projektet. Disponenten kan dock inte exempelvis byta servicebolag eller inleda totalrenoveringar utan styrelsens mandat.

Styrelsen
Bolagsstämman väljer en styrelse för bostadsbolaget som ser till att bolagets ekonomi och förvaltning ordnas på ett tillbörligt sätt.
Styrelsen fattar beslut om val av tjänsteleverantörer, såsom disponentbolag, servicebolag och renoveringsentreprenörer. Styrelsen fattar även beslut om användningen av bostadsbolagets tillgångar i enlighet med budgetförslaget som godkänts av bolagsstämman. Dessutom ingår godkännande av delägarnas anmälningar av ombyggnad i styrelsens beslutanderätt. Även om styrelsen kan fatta beslut om exempelvis renoveringsprojekt och valet av entreprenörer för projekten, är utgångspunkten att besluten som fattas ska omfattas av budgetförslaget som godkänts av bolagsstämman. Styrelsen kan alltså inte ta ett lån för renovering utan bolagsstämmans godkännande. Styrelsen förbereder dock årligen förslag för bolagsstämman att fatta beslut om. Detta innebär att bostadsbolagets styrelse aktivt kan påverka bolagets ärenden. 

Bolagsstämman
Den högsta beslutanderätten hos bostadsbolaget innehas av bolagsstämman. Bolagsstämman – det vill säga delägarna i bostadsbolaget – fattar beslut om omfattande reparationer, såsom fasad- och takrenoveringar och stambyten. Bolagsstämman fattar även beslut om bolagets lån och väljer bostadsbolagets styrelse. Dessutom fattar bolagsstämman beslut om arvodenas storlek och godkänner bokslutet. Ett av bolagsstämmans viktigaste beslut är att godkänna det årliga budgetförslaget. Efter att bolagsstämman har godkänt budgetförslaget får styrelsen rätt att genomföra förslaget. Därför är det viktigt att delägarna noga läser igenom förslaget och vid behov ställer frågor om dess detaljer innan beslutet klubbas igenom.

Det bästa sättet att delta i beslutsfattandet inom bostadsbolaget är att aktivt delta i bolagsstämmor. Delägaren kan även föra enskilda ärenden till behandling genom att kontakta disponenten, som antingen tar upp dem i styrelsen eller vid behov under bolagsstämman.

Marjut Welling, disponent vid Realia Isännöinti Oy, intervjuades för artikeln i egenskap av expert.