Bokslutet berättar om bostadsbolagets ekonomi

Bostadsbolagets bokslut bestående av resultaträkning, balansräkning, budgetjämförelse och vederlagsfinansieringskalkyl berättar om bolagets ekonomiska ställning. Det är bra att titta på nyckeltalen med jämna mellanrum.

De för styrelsen viktigaste nyckeltalen i bokslutet är skötselkostnaderna som anges i resultaträkningen, den finansiella ställningen enligt vederlagsfinansieringskalkylen samt vederlagsfordran och förskott enligt balansräkningen.

De viktigaste nyckeltalen ger också viktig information om bolagets nuläge och framtidsutsikter. Med hjälp av dem kan man snabbt bilda sig en uppfattning om ekonomin är på rätt spår eller om de uppställda målen för till exempel energiförbrukningen har uppnåtts. Värme, vatten och fastighetsel står för en stor del av skötselkostnaderna i bostadsfastigheter. De hänför sig till det kontinuerliga underhållet av bolaget, som bland annat avfallshantering och uppvärmning, där det är möjligt att påverka kostnaderna genom rätt källsortering eller justering av temperaturen i trapphuset. Det är bra att sätta sig noga in i dessa nyckeltal, för de kan alla påverkas genom egna åtgärder.

En annan viktig del av bokslutet är vederlagsfinansieringskalkylen. Ett av kännetecknen för ett välskött bostadsbolag är att det vid räkenskapsperiodens slut finns ett kumulativt överskott på 2–3 månaders skötselvederlag som är balanserad till följande år. Bolagets skötselekonomi ska vara i skick så att skötselvederlaget hålls jämt och det finns ett skötselöverskott för några månader.

Balansräkningen innehåller uppgifter om bolagets tillgångar och skulder. Vederlagsfordran och förskott berättar om hur väl aktieägarna betalar vederlagen och hur effektivt disponenten övervakar betalningarna. På sätt och vis är det bra om aktieägarna vill betala vederlag i förskott, men å andra sidan innebär ett stort förskottsbelopp att bolaget lever på lånta pengar från aktieägarna.

Både fordringarna och förskotten bör helst vara så små som möjliga. På så sätt kan man till exempel säkerställa att bolaget inte i misstag använder medel i förskott genom att basera sina beslut på medel som de facto är tillgängliga först i framtiden. Detta gäller inte avsiktliga skötselöverskott som samlas in genom att bolaget tar in ett större skötselvederlag för att kunna täcka oväntade utgifter.

Ta del av andra aktuella tips >