Bostadsbolagets ordningsregler – känner du till dessa fakta?

 

Bostadsbolagets ordningsregler har tagits fram för att underlätta det gemensamma livet i bostadsbolaget och öka trivseln för de boende.

Alla bostadsbolag bör ha ordningsregler som är tillgängliga för alla som bor i huset. Reglerna kan delas ut till hemmen eller sättas upp på anslagstavlan i trapphuset. Om reglerna inte har fastställts ännu, bör de tas upp på och godkännas av bolagsstämman och behandlas gemensamt punkt för punkt. Ordningsregler kan specificeras av bostadsaktiebolaget självt, men det finns också färdiga formulär.

Åtminstone följande bör skrivas in i reglerna: anvisning om användning av gemensamma rum och gårdsområden, öppettider för ytterdörrar, information om sällskapsdjur och klockslag då det ska råda tystnad i huset. Reglerna får inte strida mot Finlands lag och inte heller innehålla punkter som begränsar det normala livet för mycket.

Vem beslutar att rökning är tillåten på balkongen eller inte?

De som bor i huset bör noga läsa husets ordningsregler för att undvika missförstånd sinsemellan. De senaste åren har bland annat följande frågor lyfts fram: grilla, röka på balkongen och ljud från sällskapsdjur i bostäder.

Enligt lag är det tillåtet att grilla och röka på balkongen. Till följd av den bestämmelse i tobakslagen som trädde i kraft vid ingången av 2017 kan bostadsbolag dock ansöka om rökförbud även för balkongerna till lägenheterna, förutsatt att alla aktieägare och de som bor i huset hörs innan beslut fattas.

Tystnaden som fastställs i reglerna ska respekteras och iakttas på bästa möjliga sätt. De som bor i huset bör dock inte glömma att de som jobbar i skift har rätt att duscha på småtimmarna och att bemärkelsedagsfester får ordnas några gånger om året. Flexibilitet och förståelse av andra boende garanterar en god anda i huset.

Oavbrutet oväsen från sällskapsdjur, till exempel när en hund skäller eller ylar, irriterar med säkerhet. Med tanke på både hundägare och hundar är det viktigt att man pratar om frågan på ett öppet sätt, eftersom en arbetande hundägare inte nödvändigtvis vet om sin hunds störande beteende. Hundskall när det ringer på dörren eller i samband med lek hör dock till det normala livet och medför inte rätt att klaga.

Vad händer vid brott mot ordningsreglerna?

Om någon upprepade gånger bryter mot ordningsreglerna i ett bostadsbolag och verksamheten orsakar betydande störningar i grannarnas liv, ska de som bor i huset göra en skriftlig anmälan om det till disponenten. Anmälan ska innehålla uppgifter om datum och klockslag för brotten mot reglerna och om händelseförloppen. Vid behov ska den som gjort anmälan vara beredd att vittna om störningarna i domstol.

Om brotten mot reglerna är återkommande och den boende inte har reagerat på anmärkningar, kan styrelsen enligt lagen om bostadsaktiebolag ge en offentlig varning om att lägenheten kan tas i bolagets besittning. Om brotten mot bostadsaktiebolagets ordningsregler trots detta fortsätter, kan styrelsen sammankalla en extraordinarie bolagsstämma för att besluta om att ta lägenheten i besittning för högst tre år.