Bostadsbolagets parkeringsplatser väcker diskussion – gemensamma regler förbättrar läget

Bostadsbolagets parkeringsplatser väcker diskussion – gemensamma regler förbättrar läget

Hur delas bostadsbolagets parkeringsplatser ut och vem bestämmer om dem? Vad händer om platserna inte räcker till för samtliga invånare? Vad händer om grannen använder sin plats för att förvara en trailer eller parkera en husvagn?

En behändig parkeringplats påverkar bostadskomforten. I synnerhet i centrumområdet underlättas boendet av en parkeringsplats, eftersom man inte behöver slösa tid på att söka en parkeringsplats och snabbt kommer hem. Diskussioner om parkeringsplatserna är vanliga i bostadsbolagen: det finns inte nödvändigtvis parkeringsplatser för alla, eller så använder någon av de boende sin parkeringsplats fel.

Bostadsbolagen kan ha många olika slags parkeringsplatser, allt från parkeringsrutor till biltak och garageplatser. I allmänhet ägs parkeringsplatserna antingen av bolaget eller av aktieägarna. Om bostadsbolaget äger platserna uppbärs hyra för dem. Om parkeringsplatserna ägs av aktieägarna uppbärs däremot bolagshyra för dem.

Eftersom det inte finns någon egentlig lag beträffande parkeringsplatser, delas de i allmänhet ut i enlighet med principen för likställig behandling. Detta innebär att alla ska ha lika möjligheter till en parkeringsplats. Därför är till exempel en hyresgäst lika berättigad till en parkeringsplats som en aktieägare.

Alla ska ha information om principerna för tilldelning av parkeringsplatser.

När parkeringsplatserna inte räcker till för alla uppstår det lätt meningsskiljaktigheter. Ofta måste man köa för att erhålla platser som ägs av bostadsbolaget. Om en invånare flyttar eller avstår från sin bil, tillfaller parkeringsplatsen följande i kön. Märk väl att om en bostad byter ägare överförs parkeringsplatsen inte direkt till den nya ägaren – utom ifall parkeringsplatsen ägs av aktieägaren.

Förutom att köa för parkeringsplatser kan de även cirkuleras eller lottas ut. I synnerhet om bostadsbolagets parkeringsplatser är olikvärdiga, kan samma parkeringsplats inte anses tillhöra en och samma boende för evigt. Invånarna kan också byta parkeringsplatser sinsemellan. Disponenten ska dock meddelas om byten och bostadsbolaget måste godkänna dem. Det vore bäst om fördelningsgrunderna för parkeringsplatserna behandlas i bostadsbolagets styrelse eller vid bolagsstämman och att invånarna informeras om de gemensamt överenskomna principerna.

Parkeringsplatserna är inte avsedda för trailrar eller gäster

Parkeringsplatserna är avseddaa för parkering av motorfordon, huvudsakligen bilar. Mopedbilen är ett fordon som kan jämföras med en bil och därför får den parkeras på en parkeringsplats. Ifall det finns tillräckligt med parkeringsplatser är det även tillåtet att parkera motorcyklar och mopeder på parkeringsplatserna – om det inte finns tillräckligt med platser har dock bilägarna förtur. Bostadsbolagets parkeringsplatser är inte avsedda för förvaring av trailrar eller husvagnar. Bostadsbolag som har tillräckligt med lediga parkeringsplatser utgör ett undantag. Parkeringsplatser får inte heller reserveras för gäster eller regelbundna besökare, till exempel hemvårdare. Även garage är specifikt avsedda för förvaring av bilar och får inte hyras ut som förvaringsutrymme.

Parkeringsplatser ska även användas korrekt: uppvärmningssladdar får inte bli hängande kvar i uttagsstolparna, bilen ska alltid stå så att bilen invid får rum i sin egen ruta och fordon som inte ryms innanför rutan får inte parkeras på den. Det är bra att ta upp och gå igenom reglerna för parkeringsplatser varje gång en parkeringsplats byter ägare. Ifall överenskomna regler eller anmärkningar inte följs kan det leda till uppsägning av avtalet om parketingsplats. Om invånare observerar missbruk av parkeringsplatser ska de i första hand kontakta disponenten.

För artikeln intervjuades Tiina Veijola, enhetschef på Realia Isännöinti Oy.