Dags för bolagsstämma i bostadsaktiebolaget: så här förebereder du dig för årets viktigaste möte

Genom bostadsbolagets bolagsstämma samlas aktieägare, styrelse och disponent minst en gång om året för att besluta om viktiga ärenden och projekt i bostadsbolaget. Det lönar sig att delta i bolagsstämman, eftersom viktiga beslut som rör hela bolaget fattas under den.

Bostadsbolagets bolagsstämma skapar grunden för det kommande året i bolaget. Förbered dig på den kommande bolagsstämman genom att läsa expertens tips:

1. Kallelsen till bolagsstämman ska skickas minst två veckor före mötesdagen. Om du inte själv kan delta i bolagsstämman kan du befullmäktiga en annan person att representera dig.

2. En hyresgäst har också rätt att delta i bolagsstämman om man på stämman behandlar ärenden som på ett väsentligt sätt anknyter till boendet eller användningen av bostadsaktiebolagets lokaler. Ett exempel på ett sådant ärende är ett stambyte. En hyresgäst kan även rösta vid bolagsstämman om hyresgästen företräder hyresvärden vid stämman och genom fullmakt har rätt att göra det.

3. Om du vill få med ett eget ärende på föredragningslistan för bolagsstämman ska du i god tid meddela disponenten eller styrelsen om detta. Styrelsen och disponenten bereder stämmans innehåll och beslutsförslagen i förväg, och stämman kan inte fatta beslut om några andra ärenden än de som i förväg finns med på föredragningslistan.

4. Läs omsorgsfullt igenom de dokument som har bifogats kallelsen till bolagsstämma och som bl.a. består av det senaste bokslutet, verksamhets- och revisionsberättelsen samt budgeten och redogörelsen för underhållsbehovet. Det är en god idé att omsorgsfullt läsa igenom materialet i förväg, så att du vid behov kan ställa preciserande frågor eller framföra avvikande åsikt gällande förslagen.

5. Vid bostadsaktiebolagets bolagsstämma behandlas ärenden som inte enbart inverkar på boendekostnaderna, utan även på den allmänna trivseln. Kom dock ihåg att bostadsaktiebolagets bolagsstämma är avsedd för behandling av frågor som rör bostadsaktiebolaget. Vid frågor som hänför sig till det dagliga boendet kan du kontakta antingen disponenten eller servicebolaget.

6. Bolagsstämman utser en styrelse för bostadsaktiebolaget för följande verksamhetsår. Det är bra att under bolagsstämman meddela om du är intresserad av styrelsearbete. Styrelsearbete är frivilligt, så du behöver inte hoppa över bolagsstämman av rädsla för en plats i styrelsen.

7. Kom ihåg att bolagsstämman även handlar om annat än beslutsfattande: den är också ett ypperligt tillfälle att lära känna grannarna och disponenten.

 

Antti Makkonen, enhetschef vid Realia Isännöinti Oy, intervjuades för artikeln i egenskap av expert.