Fasadrenovering – hellre förr än senare

En snygg fasad är bostadsbolagets visitkort. Beslut om fasadrenovering fattas av bolagsstämman. Det är också viktigt att beakta hur renoveringen påverkar det dagliga livet i huset.

Precis som alla andra renoveringar i ett bostadsbolag blir fasadrenoveringen billigare om den görs i tid. Dessutom går det bra att koppla ihop den med andra reparationer, som takomläggning, nya fönster eller balkongrenovering. Det är enklare att reparera alla utvändiga byggnadsdelar på en gång, samtidigt som man kan minimera olägenheterna för invånarna.

Det typiska renoveringsintervallet är 25–45 år, beroende på fasadmaterialet. Dessutom kan mindre reparationer (t.ex. måla om trädelar m.m.) behövas med kortare intervall, exempelvis 10–15 år.

Beslut om fasadrenovering fattas av bolagsstämman. Den egentliga renoveringen föregås normalt av förberedelser som tar 1,5–2,5 år. Under renoveringsarbetet fattar bostadsbolagets styrelse de beslut som omfattas av dess behörighet. Styrelsen fattar sina beslut utifrån information som lämnas av diverse serviceleverantörer (t.ex. konditionsgranskaren) och andra experter.

Fasadrenovering kräver expertis på många områden

Under beredningsskedet inför en fasadrenovering inspekterar en konditionsgranskare först fasaddelarnas skick och renoveringsbehov. Med konditionsgranskningen som grund utreder projektplaneraren sedan de möjliga alternativen för renoveringen.

Efter projektplaneringen följer teknisk projektering, entreprenaduppdelning och konkurrensutsättning. Renoveringsplaneraren utarbetar de tekniska planerna utifrån projektplanen.

Medan fasadrenoveringen pågår är det arbetsövervakarens uppgift att se till att fasadentreprenören utför arbetet på avtalsenligt sätt. Disponenten håller i trådarna under hela renoveringsprojektet, från konditionsgranskningen tills garantitiden gått ut. Till disponentens viktigaste uppgifter hör att bevaka bostadsbolagets intressen och se till att konkurrensutsättningen för de olika momenten i projektet sköts på ett ändamålsenligt sätt. Framtagningen av de kommersiella entreprenadavtalen och verkställande av konkurrensutsättningen för entreprenörer sköts av en byggkonsult.

Kostnaderna beror på bostadsbolaget 

Kostnaderna för en fasadrenovering varierar från fall till fall. De beror bland annat på hur stor byggnaden är, hur många byggnadsdelar som ska renoveras och vilka åtgärder som ska utföras. Aktieägarna delar på kostnaderna på det sätt som bestäms i bolagsordningen, vanligen i proportion till bostadsarea eller aktieinnehav.

I motsats till exempelvis stambyte utförs största delen av arbetena vid en fasadrenovering utanför bostäderna. Renoveringen kan ändå inverka på boendekomforten. Ofta sveps hela byggnaden in i ställningar och väderskydd i flera månader, och under den tiden kommer det mindre naturligt ljus in i bostäderna och det är inte möjligt att öppna fönstren för vädring.

Informationsmöten för invånarna ordnas vanligen när projektplaneringen är klar och innan renoveringsarbetet inleds. Möteskallelserna skickas till invånarna och aktieägarna i god tid, för att så många som möjligt ska kunna närvara. På mötena ges viktig information om bland annat vad som ingår i renoveringen och hur arbetena påverkar boendet.

 

Fler aktuella tips till aktieägare, styrelsemedlemmar och invånare finns HÄR >>