Grillning på balkongen diskuteras i bostadsaktiebolag

Grillning på balkongen

Vi sammanställde svaren på de fyra vanligaste frågorna om att grilla på balkongen.

Är det tillåtet att grilla på balkongen?
Enligt lagen är det inte förbjudet att grilla på balkongen. Det är alltså tillåtet att grilla på balkongen, men med beaktande av brandskyddsdirektiven.

Däremot är det inte tillåtet att göra upp öppen eld på balkongen. Därför får man inte använda till exempel engångsgrillar eller kolgrillar på balkongen. Det är däremot tillåtet att använda el- eller gasgrillar. När man använder gasgrill måste man dock komma ihåg författningarna om förvaring av gasflaskor: i lägenheter får man förvara maximalt 25 kg gasol på ett sådant sätt att gasbehållaren inte hettas upp av till exempel solen.

Kan bostadsaktiebolaget förbjuda grillning på balkongen?
Bostadsaktiebolaget kan inte entydigt förbjuda balkonggrillning i sina ordningsstadgor. Balkongen är i aktieägarens besittning och därför hör grillning, precis som vilken annan matlagning som helst, till varje boendes rättigheter i lägenheten.

Bostadsaktiebolagets ordningsstadgor ska bygga på finländsk lagstiftning och därför kan man inte förbjuda grillning på balkongen i dem. Bostadsaktiebolaget kan i stället för att utfärda ett grillningsförbud ge brandsäkerhetsföreskrifter och påminna om att det inte är tillåtet att göra upp öppen eld på balkongen ens för att grilla. I bostadsaktiebolag med träkonstruktioner bör man ägna säkerheten vid balkonggrillning särskilt stor uppmärksamhet och ge de boende anvisningar om det korrekta tillvägagångssättet.

Kan balkonggrillning förbjudas helt i bolagsordningen? I princip ja, men då krävs varje aktieägares enhälliga samtycke för att ändra bolagsordningen.

Hur grillar man på balkongen på ett så säkert sätt som möjligt?
Grillning är, precis som matlagning i övrigt, alltid förknippad med en brandsäkerhetsrisk. Det är bra att beakta brandrisken när man grillar på balkongen. Lättantändliga material, till exempel textilier, bör finnas på tillräckligt långt avstånd från grillen och det är bra att alltid ha en släckningsfilt inom räckhåll. Man bör också alltid omsorgsfullt läsa bruksanvisningen för grillen och tänka på de allmänna säkerhetsanvisningarna för elapparater.

Vad ska man göra om grannens balkonggrillning är störande?
Att grilla på balkongen är naturligtvis förknippat med matos och ibland även buller. Om man grillar på balkongen på ett säkert sätt, utan öppen eld, kan inte grannarna eller bostadsaktiebolaget ingripa. Om grillandet däremot är förknippat med till exempel störande beteende nattetid eller annars bryter mot bostadsaktiebolagets ordnings- och säkerhetsstadgar bör man föra saken på tal direkt med grannen eller alternativt diskutera den med disponenten.

Man kan även aktivera de boende i bostadsaktiebolaget till att grilla på en gemensam gårdsgrill i stället för på balkongen. En trivsam grillplats eller ett fungerande grilltak kan nämligen locka även dem som grillar på balkongen att i stället tillreda grillade delikatesser på gården.

Petri Hyvönen, disponent vid Realia Isännöinti Oy, intervjuades för artikeln i egenskap av expert.