Hur bestäms husbolagets vattenavgifter?

Vanligtvis har husbolagets vattenavgifter varit fasta. I och med den lagändring som trädde i kraft 2020 måste vattenavgifterna i framtiden grunda sig på verklig förbrukning. Vad förändringen innebär i praktiken

Husbolagets vattenavgifter består av vattenanvändning, uppvärmningskostnader och avloppsvattenavgifter. I regel baserar sig husbolagets vattenavgifter på antalet personer som bor i lägenheten, varvid den totala vattenavgiften per månad är fast.

En fast vattenavgift betalas också när en boende semestrar utomlands under en längre tid eller till exempel i sin sommarstuga. Endast i undantagsfall debiteras inte vattenavgift som beräknas per person. Också för barn betalas vattenavgift. Den fasta vattenavgiften anpassas till husbolagets årliga vattenkostnader, men är inte helt kopplad till förbrukningen. Beslut om storleken av vattenavgiften per invånare fattas av bolagsstämman.

Husbolagets vattenavgifter binds till förbrukningen

I och med den lagändring som trädde i kraft år 2020 måste vattenavgiften i fortsättningen grunda sig på verklig vattenförbrukning. Lagändringen gäller fastigheter för vilka bygglov har sökts efter 23.11.2020.

Vattenförbrukningen följs med lägenhetsvisa mätare, vars installation har varit obligatorisk för nya objekt sedan 2011. Faktureringen har dock inte tidigare behövt basera sig på den vattenförbrukning som uppmätts lägenhetsvis. Därför har en del husbolag beslutat att fortsätta med en fast vattenavgift, vilket är möjligt även i fortsättningen. Om ett stambyte genomförs i ett husbolag, ska fjärravläsbara vattenmätare enligt den nya lagstiftningen installeras även i äldre lägenheter. Därefter ska faktureringen av bruksvatten basera sig på en lägenhetsspecifik mätning av kallt och varmt vatten.

I praktiken innebär lagändringen att den boende betalar för vattnet beroende på hur mycket man förbrukar. Då har de boendes individuella vattenanvändningsvanor stor betydelse för vattenräkningen - långa duschar eller läckande toalettstolar kan höja vattenräkningen väsentligt. Lagstiftningen bygger på direktivet om energieffektivitet, som syftar till att uppmärksamma vattenförbrukningen. När vatten betalas enligt den faktiska användningen, tänker även de boende mer på sin förbrukning än tidigare.

Vattenmätare är emellertid inte helt problemfria. Förutom att det kan vara svårt att läsa av dem, kan mätare också visa fel om de inte är korrekt installerade. Dessutom finns det skillnader mellan lägenhetsmätare: i vissa bostäder är det lätt att följa vattenförbrukningen även på dagsnivå, medan i andra lägenheter är mätaren installerad så att det är svårt att regelbundet läsa av den. Det senaste lagförslaget definierar därför att vattenmätare i framtiden måste vara fjärrläsbara så att de boende enkelt kan följa sin egen vattenförbrukning, till exempel på skärmen på sin telefon. Viktigt är också att vattenmätare placeras rationellt och att alla lägenheters avläsningar kan läsas av från en enda vy.

Det är så man sparar vatten i husbolaget

Vare sig husbolagets vattenavgifter baserar sig på antalet boende eller på uppmätt konsumtion är det i vilket fall som helst värt att uppmärksamma vattenförbrukningen; vattenkostnaderna är en av de största kostnaderna för husbolaget.

Med hjälp av dessa tre tips kan husbolaget spara vatten:

1. Justera vattentrycket och vattenflödet
Genom att installera en trycksänkningsventil i husbolagets huvudvattenledning minskar vattenflödet och matningstrycket så att vatten sparas. Dessutom kan separata munstycken installeras i kranarna för att minska vattenflödet.

2. Satsa på vattenbesparande inredning
I samband med en badrumsrenovering lönar det sig att byta till vattenbesparande modeller.

3. Fixa läckage omedelbart
En liten läcka i toalettstolen eller kranen kan synas i vattenräkningen. Om det finns avvikelser i vattenförbrukningen lönar det sig att utreda och korrigera eventuella orsaker så snart som möjligt.

Läs mer om detta här >>

Artikelns expert Aki Marttila, disponent hos Realia Isännöinti.