Hur ser ett tryggt bostadsbolag ut? Här får du sju tips!

Ett tryggt bostadsbolag är städat, har en gård och lekplatser som underhålls och gemensamma utrymmen som är i skick. Vilka saker bör man fästa uppmärksamhet vid för att det ska vara så tryggt som möjligt att bo och leva i bostadsbolaget? Läs tipsen!
 
1. Kartlägg säkerhetsrisker
Bostadsbolagets säkerhet utgår från omsorgsfull kartläggning av risker. Man bör med jämna mellanrum granska fastigheten, så att eventuella säkerhetsrisker beaktas och missförhållanden omedelbart åtgärdas. Vid kartläggningen går man omsorgsfullt igenom fastigheten och dess omgivning och kontrollerar bland annat att eluttag, värmestolpar för bilar och andra elledningar är i skick, att belysningen är tillräcklig, att låsen fungerar, att utrustningen på gården och brunnslocken är hela och att låsförsedda hinder för stegar fungerar som de ska.
Styrelsen kan tidvis själv genomföra granskningen, men den kan även beställas av en extern expert för att försäkra sig om att riskerna hos fastigheten beaktas på ett ändamålsenligt sätt. Realia Isännöinti utför separata granskningar av fastigheter, där man tillsammans med styrelsen går igenom bostadsbolagets säkerhetsrisker och renoveringsbehov.
Det är inte enbart styrelsen som bär ansvaret för bostadsbolagets säkerhet. Även invånaren är skyldig att meddela om säkerhetsproblem i den egna lägenheten och i de gemensamma utrymmena.
 
2. Utarbeta en räddningsplan
Enligt lagen ska en ändamålsenlig räddningsplan utarbetas för varje bostadsbolag med fler än tre bostadslägenheter. Räddningsplanen ska vara tillgänglig för alla invånare och man kan gå igenom räddningsplanen exempelvis under en separat säkerhetspromenad. På detta vis får var och en av invånarna tydliga instruktioner för hur de ska agera vid fara och tips för att förebygga olyckor.
 
3. Ta hand om brandsäkerheten
Ett tryggt bostadsbolag är brandsäkert. Man bör regelbundet kartlägga eventuella brandsäkerhetsrisker och aktivt ingripa vid missförhållanden. På så vis kan man åtgärda skadade elledningar och brandvarnare som inte fungerar innan allvarliga olyckor inträffar.
Invånarnas agerande påverkar även i hög grad bostadsbolagets brandsäkerhet. Ovarsam hantering av brinnande cigaretter, att göra upp eld på balkongen eller att lämna levande ljus utan uppsikt innebär en allvarlig risk för eldsvåda. Med tanke på brandsäkerheten är det även viktigt att inte förvara brännbart material i lägenheter eller förrådsutrymmen eller lämna eld utan uppsikt inomhus eller utomhus.
Det är god praxis att tidvis gå igenom brandsäkerhetsriskerna tillsammans med invånarna. Detta innebär att var och en med sitt eget ansvarsfulla agerande kan bidra till bostadsbolagets brandsäkerhet. Dessutom kan bostadsbolaget skaffa utrustning för första släckning och brandfiltar som finns nära till hands för alla vid behov.
 
4. Förebygg skadegörelse och stölder
Den mörka årstiden leder till ökad skadegörelse. Effektiv belysning är ett av de bästa sätten att förebygga ofog. Ett ändamålsenligt och modernt låssystem förebygger inbrott i trappan. Med kamerabevakning eller områdesbevakning kan man förbättra bostadsbolagets säkerhet.
Invånarnas eget agerande är även av betydelse. Obehöriga bör inte släppas in i trappuppgången, och om misstänkt beteende observeras på bostadsbolagets område bör även de andra invånarna omedelbart informeras.
 
5. Ta snörisker på allvar
Vintertid orsakar snö och is risker. Det är ändå möjligt att undvika olyckor orsakade av isiga vägar och nedfallande snö från tak. Man bör aktivt granska anhopningen av snö på taket och fälla snömassa från taket vid behov. För att styrelsen inte ska behöva ansvara för undanröjande av snörisker, kan bostadsbolaget ingå ett avtal om att ansvaret för granskning av snösituationen, nödvändigt avlägsnande av snö och is från taket och tillräcklig sandning överförs till servicebolaget. Man bör komma ihåg att bostadsbolaget är ersättningsskyldigt om en invånare eller en utomstående person skadar sig, exempelvis om han eller hon halkar på bostadsbolagets gångväg där vinterunderhållet har försummats. Det är alltid lättare att förebygga olyckor än att utreda krav på ersättning.
 
6. Håll lekplatsen i skick
Bostadsbolaget ansvarar för lekplatsens säkerhet. Lekutrustningen ska uppfylla säkerhetskraven som fastställts för den, den ska vara ändamålsenligt installerad och lekparkens skick ska regelbundet kontrolleras. Trots att det inte fastställs i lagen hur ofta lekplatsen ska granskas, bör man med lämpliga mellanrum kartlägga lekplatsens skick och utföra nödvändiga reparationer. Man kan och bör även själv utföra en visuell granskning, men vi rekommenderar även att beställa regelbunden granskning av en specialist. På så vis försäkrar man sig om att samtliga reparationsbehov beaktas på ett ändamålsenligt sätt.
 
7. Undvik onödiga olyckor
Halkolyckor är de vanligaste olyckorna som inträffar på bostadsbolagets område, men det förekommer även andra risker än hala gångvägar. I synnerhet vid bostadsbolagets talkoarbete kan olyckor inträffa. Även om bolaget har en separat talkoförsäkring bör man beakta att den inte omfattar exempelvis en olycka där en delägare klättrat upp på taket och fallit och brutit benet. Det lönar sig således att fokusera på arbete som inte kräver klättring eller exempelvis användning av motorsåg. Arbete som är mer krävande och inte omfattas av talkoförsäkringen bör därför alltid beställas av ett proffs.
 
Timo Suikki, disponent vid Realia Isännöinti Oy, intervjuades för artikeln i egenskap av expert.