Information om disponentservicen för bostadsbolaget under tiden för undantagsförhållandet

Disponentservicen för ert bostadsbolag fortgår på så normalt vis som möjligt trots undantagsförhållandet. I det här skedet riktar vår verksamhet i första hand in sig på att ingens hälsa sätts i fara. Vår personal har instruerats om åtgärder för att minska spridningen av epidemin enligt instruktionerna från Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsverket samt arbetshälsovården.

Kontakter till disponentbyrån och kontorens öppethållningstider

Våra kontor har öppet enligt normala öppethållningstider men vi betjänar inte kunder fysiskt på plats i kontoren. Vid särskilda ärenden, såsom exempelvis överlåtelse av nycklar, vänligen ta kontakt med kontoret på förhand.

Vi uppmanar våra kunder att använda elektroniska kommunikationsmedel såsom telefon, e-post eller våra elektroniska tjänster.

Effektivering av städningen i bolagen

I samarbete med våra serviceproducenter följer vi kontinuerligt med allmän information och står beredda att följa de instruktioner som ges gällande städnings- och underhållstjänster. Vi säkerställer att det i våra kundbolag gällande städningen beaktats åtminstone följande saker:

  • Vid städning fästs särskild uppmärksamhet på beröringsytor (handtag, hissknappar mm.) samt städning av gemensamma utrymmen såsom bastuutrymmen och klubbrum. Vid behov minskas resurserna för mindre kritiska städningsområden.
  • Rengöring genomförs med antiseptiskt arbetssätt.
  • Sanitetsutrymmen rengörs extra noggrant.
  • Särskild uppmärksamhet fästs vid städpersonalens handhygien.
  • Leverantörerna av städtjänster har ombetts försäkra sig om att städmetoderna är ändamålsenliga och att de har beredskap för helhetsdesinficering av utrymmen vid behov.

Användningen av allmänna utrymmen

Städning av allmänna utrymmen i bostadsbolaget har effektiverats. Beslut om att begränsa tillträdet till allmänna utrymmen görs av bostadsbolagens styrelse, och därom informeras skilt i så fall. Vi uppmanar alla att undvika onödig användning av allmänna utrymmen.

Bolagsstämmor

Inom Realia har vi för att hindra spridningen av viruset beslutat att avstå från att ordna fysiska bolagsstämmor så länge undantagsförhållandet råder. Därför annulleras fastslagna fysiska bolagsstämmor. När nya tidpunkter fastslagits sänds aktionärerna nya kallelser. I mån av möjlighet hålls bolagsstämmor som videokonferenser över nätet, enligt disponentförbundets och fastighetsförbundets instruktioner.

Tilläggsinformation gällande arrangemangen kring bolagsstämmor fås från styrelsen och disponenten.