Konkurrens- och konsumetverkets utredning gällande disponentbranschen

Konkurrens- och konsumetverket (KKV) har utrett huruvida Isännöintiliitto och flera disponentföretag har gjort sig skyldiga till förfaranden som begränsar konkurrensen och tillsammans kommit överens om priser under 2014–2017. Den 10.2.2021 lämnade KKV sin utredning till marknadsdomstolen för behandling.

Vi kommer att ta närmare del av utredningen och ge vårt svar inom utsatt tidtabell. Ärendet behandlas i marknadsdomstolen, som ger sitt avgörande. 

I KKV:s utredning granskas Isännöintiliittos verksamhet och den kommunikation som skett inom ramen för verksamheten samt hur disponentföretagen som medlemmar i förbundet har agerat gällande branschkommunikationen. Vi anser att KKV:s tolkning av ärendet är felaktig, men det är dock till fördel för hela disponentbranschen att ärendet gås igenom noggrant. 

Ärendet är beklagligt för oss och diponentbranschen och kommer av förståeliga skäl att väcka frågor. Trots KKV:s tolkning har kommunikationen inom förbundets verksamhet inte påverkat våra prissättningsbeslut, som alltid fattas självständigt och kundspecifikt.