Mota risksituationerna i grind – Bostadsbolagets checklista för vintern

Bostadsbolaget har i egenskap av fastighetsägare skyldighet att se till att både invånarna och andra tryggt kan röra sig på området. Detta åtagande är ännu mer angeläget på vintern då bolaget ska se till att bland annat snöröjning på taket och halkbekämpning sköts ordentligt.

Försummelse av underhållsarbetena vintertid kan orsaka risker i form av isiga gångvägar och nedfallande snö och is från tak. Genom att inleda förberedelserna i tid kan man undvika otrevliga olyckor. Enligt lagen om bostadsaktiebolag ska styrelsen och disponenten svara för att förvaltningen av fastigheten och byggnaderna är ändamålsenligt organiserade. Det är alltså i sista hand styrelsen och disponenten som svarar för tryggheten och säkerheten.

Vinterunderhållet och fastighetsägarens skyldighet att se till tryggheten och säkerheten kan genom avtal överföras till ett fastighetsskötselföretag, vilket är ett vanligt förekommande arrangemang.  I så fall är det viktigt att vara extra noggrann med villkoren i fastighetsskötselavtalet. Det räcker inte med ett standardavtal där observationsansvaret överförs på servicebolaget. Ansvarsfördelningen gällande vinterunderhållet ska definieras så noggrant och tydligt att bägge parterna är införstådda med det.

Kom ändå ihåg att även om ansvaret genom avtal har överförts till servicebolaget, så ska såväl disponenten, styrelsen som aktieägarna reagera på eventuella risksituationer.

Kom åtminstone ihåg följande punkter:

  • Bostadsbolagen bör inför vintern kontrollera vad som avtalats om vinterunderhåll i serviceavtalet. Förhandlingar om att åtgärda eventuella brister måste inledas så fort som möjligt.
  • Pruta inte på trygghet och säkerhet. Om det snöar ymnigt behövs det också en större arbetsinsats från servicebolaget och det ger upphov till mer kostnader för bostadsbolaget. Därför bör bostadsbolaget reservera tillräckligt med pengar för vinterunderhållet, eftersom olyckor till följd av försummelser kan bli dyra.
  • Se till att gångvägarna sandas ordentligt. Även under snöfattiga vintrar kan gångvägarna vara isiga och hala. Bostadsbolaget är ersättningsskyldigt för olyckor som inträffar på bolagets område och som orsakas av bristfälligt underhåll och otillräcklig halkbekämpning. Därför är det viktigt att sanda ordentligt. 
  • Tänk på risksituationer som orsakas av nedfallande snö på taket. Områden där passerande kan bli under nedfallande snö eller där gångvägarna är väldigt hala bör spärras av med bommar eller band för att trygga invånarnas säkerhet. 
  • Se till att det finns tillräckligt med utrustning för vinterunderhållet. Var ute i god tid med att kontrollera bostadsbolagets utrustning inför vintern: fyll behållarna för sandningsgrus och se till att det finns tillräckligt med snöskottningsutrustning och även reservlampor när kvällarna blir mörka. Kontrollera om servicebolaget enligt avtalet ska sköta om utrustningen. 
  • Gör uteområdena klara för vintern. Detta inbegriper bland annat beskärning av buskarna och nedmontering av barnens gungor. Placera ut plogpinnar längs gångvägarna för att underlätta snöplogningen och undvika skador, och be invånarna ställa in sina cyklar i förråden över vintern. Observera att en del av de ovan nämnda åtgärderna kan höra till serviceavtalet, medan en del måste beställas separat.