Ny avfallslag 2021 – vad kan vara bra att veta i bostadsbolagen?

Avfallslagen förnyas under 2021 och den för med sig betydande förändringar i insamlingsprinciperna av bostadsbolagens avfall. Vad kan vara bra att veta om den nya avfallslagen?

 

Vad grundar sig den nya avfallslagen 2021 på?

Bakom förnyelsen av avfallslagstiftningen ligger EU:s avfallslagspaket, som riktar mot att minska mängden avfall, öka återanvändning och återvinning. I praktiken syftar lagändringarna till, att man återvinner 65 procent av samhällsavfallet och 70 procent av förpackningsavfallet innan 2035.

 

När träder den nya avfallslagen ikraft?

Det är tänkt att man ska gå över till den nya avfallslagen sommaren 2021. En del av den nya avfallslagen träder i kraft stegvis 2022–2024.

 

Vilka är de mest betydande förändringarna i avfallslagen för bostadsbolagen?

I praktiken betyder de nya avfallsbestämmelserna, att det i varje bostadsbolag med över fem lägenheter i fortsättningen ska finnas en avfallspunkt, där man sorterar separat blandavfall, bioavfall, kartong, papper, plastförpackningar, metallförpackningar och glas.

 

Vad betyder den nya avfallslagen 2021 i praktiken för bostadsbolagen?

När avfallsbestämmelserna förnyas, ska bostadsbolagets avfallspunkt förnyas enligt kraven. I framtiden finns det fler avfallssorter som ska samlas in, så man måste antingen anskaffa nya avfallskärl för avfallspunkten eller så ska befintliga insamlingskärl uppdelas i delar. I en del av bostadsbolagen bereder man sig också på att alla avfallskärl inte får plats i den befintliga avfallspunkten eller -rummet, och då måste avfallspunkten utvidgas.

 

Hur påverkar de nya avfallsbestämmelserna bostadsbolagets kostnader?

Renovering av avfallspunkten orsakar enskilda kostnader, Dessutom höjer insamling av fler avfallssorter avfallshanteringens kostnader speciellt i mindre bostadsbolag. Å andra sidan strävar den nya avfallslagen 2021 framför allt på att minska på dyrbart blandavfall; när blandavfallets mängd minskar, så har den positiva påverkningar också på avfallshanteringskostnaderna.

 

Hur kan man uppmuntra invånare att sortera?

Det lönar sig att aktivt informera om de nya sorteringsbestämmelserna i bostadsbolaget. Också utdelning av praktiska sorteringsguider och -tips till invånare kan vara bra. Det kan också vara bra att komma ihåg att med en nogrann sortering kan alla påverka avfallshanteringens kostnader. Läs mer om bostadsbolagets fungerande avfallshantering här.