Planerar du en badrumsrenovering? Kom ihåg följande!

För en badrumsrenovering krävs det alltid tillstånd från bostadsbolaget. Vilka faktorer är det bra att beakta före, under och efter renoveringen?
 

Före renoveringen

En badrumsrenovering börjar med omsorgsfull planering. Redan i detta skede är det bäst att ta hjälp av en expert, eftersom det är enklare att begära offerter på renoveringen och jämföra de offerter du får om du har en tydlig plan. När du har valt lämpliga tjänsteleverantörer är det bra att ingå skriftliga renoveringsavtal med varje entreprenör.

Redan i det inledande skedet är det bra att komma ihåg att en badrumsrenovering tar tid. Hur lång tid renoveringen slutligen tar beror på hur omfattande den är och vilka ändringar som ska göras.

Innan badrumsrenoveringen kan börja rent konkret ska aktieägaren lämna in en anmälan om ändringsarbete till disponentbyrån. I anmälan ska du ange vilka entreprenörer som kommer att utföra renoveringen, allt från byggnadsentreprenören till el- och VVS-experterna. I anmälan ska du också precisera innehållet i renoveringen och tidsplanen för den. Om renoveringen inkluderar till exempel utbyggnad av lokaler, behandlas anmälan om ändringsarbete även av bostadsbolagets styrelse. Därför är det alltid bra att lämna in anmälan till disponenten i god tid. Realias kunder kan enkelt göra en anmälan om ändringsarbete i Majakka. Om du använder den färdiga mallen finns det ingen risk för att du glömmer någonting viktigt.

När disponenten – och vid behov bostadsbolagets styrelse – har behandlat anmälan om ändringsarbete ska du härnäst låta en behörig entreprenör göra en asbestkartläggning, om badrummet har färdigställts före 1994. Om aktieägaren låter göra en asbestkartläggning redan innan denne lämnar in anmälan om ändringsarbete och bifogar kartläggningsrapporten med ansökan, går behandlingen av ändringsarbetet snabbare.

Badrumsrenoveringen övervakas av antingen en övervakare som bostadsbolaget utser, till exempel en teknisk disponent, eller en tredje part som aktieägaren själv föreslår. Det ska göras minst tre kontroller: av rivningsarbetena och av vattenisoleringen samt en separat slutsyn.

Under renoveringen

När bostadsbolaget har gett tillstånd till badrumsrenoveringen och en asbestkartläggning har gjorts är det dags för rivningsarbetena. Om inget oroväckande upptäcks vid asbestkartläggningen kan du göra rivningsarbetena själv. De övriga renoveringsarbetena är det bättre att låta bygg-, el- och VVS-entreprenörer göra.

När ytmaterialen har rivits görs den första kontrollen, dvs. rivningskontrollen. Vid rivning av ytmaterial kan dolda fukt- eller mikrobskador komma fram. Om skadorna sitter i konstruktionerna är det bostadsbolaget som ansvarar för reparationen av dem. Fuktproblem medför vanligen en viss fördröjning i den planerade tidsplanen för renoveringen – om fuktskadorna behöver torkas separat kan renoveringen fördröjas med flera veckor.

Efter rivningskontrollen görs nödvändiga grundarbeten och vattenisolering i badrummet. I detta skede görs också en vattenisoleringskontroll. Därefter kaklas badrummet, el- och vattenarbetena utförs och alla armaturer monteras.

Efter renoveringen

När badrummet är städat och klart för att tas i bruk görs den sista kontrollen. Vid slutsynen kontrolleras arbetet, och aktieägaren får även tillgång till alla dokument som sammanställts vid kontrollerna. Aktieägaren ansvarar för alla kostnader för övervakningen.

Bostadsbolaget är inte skyldigt att delta i kostnaderna för en renovering som aktieägaren låter göra på eget initiativ. Om det dock har framkommit fel i konstruktionerna eller systemen under renoveringen, ansvarar bolaget för reparationen av och kostnaderna för dem.

Så här går en badrumsrenovering till:

1. Aktieägaren planerar renoveringen och begär offerter på renoveringsarbetet.
2. Aktieägaren lämnar in en anmälan om ändringsarbete till disponentbyrån.
3. Anmälan om ändringsarbete behandlas och godkänns av disponenten och vid behov av styrelsen.
4. En asbestkartläggning utförs av en behörig entreprenör.
5. Renoveringen inleds med rivningsarbeten och i samband med dessa görs även en rivningskontroll.
6. Byggandet börjar.
7. Vattenisolering och kontroll av den.
8. Kakling, montering av armaturer samt vatten- och elarbeten utförs.
9. Badrumsrenoveringen avslutas med en slutsyn.

 

För artikeln intervjuades Toni Suorsa, disponent på Realia Isännöinti Oy.