Underhålls- och reparationsansvar – vad ansvarar aktieägare respektive bostadsbolag för?

Työkaluja ja remonttisuunnitelmia

Aktieägaren i ett bostadsbolag äger aktier som ger rätt att besitta en lägenhet i ett hus som bolaget äger. Aktieägarens ansvars begränsas till den lägenhet som aktieägaren äger. Aktieägaren behöver dock inte själv betala alla reparationer i bostaden: för vissa fel och skador ansvarar bostadsbolaget.

En tumregel för fördelningen av ansvaret i bostadsbolag är att aktieägaren ansvarar för ytorna och bostadsbolaget för konstruktionerna och de grundläggande systemen i huset. Vid skada kan dock orsaken till skadan påverka tillämpningen av denna tumregel. Frågan om hur ansvaret fördelas ställs oftast vid renovering av en bostad eller ett bostadsbolag – eller exempelvis vid olika skador.

Om en aktieägare beslutar att själv renovera sin bostad svarar aktieägaren i regel också för alla kostnader. Aktieägaren får utföra ändrings- och reparationsarbeten i sin bostad, såvida arbetena inte orsakar olägenheter eller skada för bostadsbolaget och grannarna. Aktieägaren ska heller inte glömma att lämna en skriftlig anmälan om renoveringen till bostadsbolaget. Bostadsbolaget är i sin tur skyldigt att övervaka och i ett register över ändringsarbeten registrera renoveringar som aktieägare anmäler.

Vad ska du göra vid skada?

Om till exempel en vattenskada orsakas av en anläggning eller ett system som bostadsbolaget har ansvar för, exempelvis rören, svarar bolaget för kostnaderna för reparation av skadan. I en sådan situation ansvarar bolaget också för reparationen av inre delar av aktielägenheten. Det ska dock beaktas att bolaget är skyldigt att reparera ytor i en lägenhet endast upp till den så kallade basnivån. Med basnivå avses en vid reparationstidpunkten vanlig nivå som motsvarar användningsändamålet för det aktuella rummet i bolagsordningen och som bostadsbolaget har valt att följa.

Om en vattenskada i sin tur orsakas av en diskmaskin kan ansvaret för reparationerna fördelas dels på aktieägaren, dels på bolaget. Detta beror på att aktieägaren har ansvar för diskmaskinen och dess anslutningar och skadan på så sätt inte har orsakats av ett fel i en sådan del av huset som bolaget har underhållsansvar för. Aktieägaren bör fråga sitt försäkringsbolag om aktieägarens andel av ansvaret ersätts från hemförsäkringen eller inte. Bolagsordningen kan också innefatta klausuler om avvikande ansvarsfördelning.

Ersättning upp till basnivån är en faktor som bör beaktas vid renovering av en bostad. Om en aktieägare satsar på dyrt ytmaterial som förstörs vid en skada, ersätter bostadsbolaget skadorna endast upp till basnivån och aktieägaren ska vid en skada betala skillnaden mot priset på det dyrare materialet.

Du kan begära aktuell information om fördelning av ansvar av din disponent.