Vad används bolagsvederlaget till?

När du köper en bostad till exempel i ett flervåningshus blir du samtidigt aktieägare i det bostadsaktiebolag som äger fastigheten. Enligt lag är aktieägaren skyldig att delta i täckningen av bostadsbolagets utgifter genom att betala vederlag enligt de grunder som fastställs i bolagsordningen. 

Bolagsvederlaget ska betalas varje månad och vederlaget är bostadsbolagets huvudsakliga inkomstkälla för att finansiera bolagets verksamhet. Andra inkomstkällor kan vara till exempel hyror eller bruksavgifter. De insamlade bolagsvederlagen används för betalning av fastighetsbolagets förvaltningsutgifter, bland annat drifts- och reparationskostnader eller lån på grund av entreprenader eller renoveringar. Sådana driftskostnader som bolagsvederlagen ska täcka är bland annat kostnader för disponentens och servicebolagets tjänster, uppvärmning, elektricitet och fastighetsskatt.

Bostadsbolagets bolagsordning fastställer hur vederlagen ska användas och även vad vederlagen inte får användas till. En sådan kostnad kan vara exempelvis lägenhetens vattenavgift, om bolaget tar ut avgiften separat. 

Hur ofta justeras vederlaget och på vilket sätt får det ändras?

Bolagsstämman beslutar årligen om vederlagens belopp utifrån ett förslag av bostadsbolagets styrelse. Vederlagens belopp bygger på de årliga inkomster och kostnader som har skrivits in i bostadsbolagets budget. Vederlaget för en lägenhet räknas vanligen ut utifrån lägenhetens yta som kvadratmeter eller antalet aktier som ägaren äger i bolaget. 

Bostadsbolagets årsstämma kan också besluta att bolagets styrelse vid behov får ta ut extra bolagsvederlag av aktieägarna med tanke på en oväntad utgiftsökning eller en minskning i förväntade inkomster. 

Vad händer om en aktieägare inte betalar vederlag? 

Betalningar av bolagsvederlag följs vanligen upp av en disponentbyrå. Om ett vederlag inte har betalats skickas först en betalningsuppmaning. Om vederlaget inte har betalats för flera månader och en plan för betalning av vederlagen inte har kunnat överenskommas, kan bolaget inleda ett förfarande för tagande av lägenheten i besittning i enlighet med lagen om bostadsaktiebolag. 

Det ska beaktas att bolagsvederlaget också ska betalas när lägenheten inte används exempelvis på grund av en rörrenovering i fastigheten. 

Hur stort bolagsvederlag kan anses vara ett dyrt, skäligt eller billigt vederlag? 

Vederlagets belopp varierar stort beroende på ort. Det påverkas också av bostadsbolagets storlek (antalet lägenheter och affärslokaler) och den genomsnittliga ytan för lägenheterna.

Bolagsvederlagets belopp kan inte bedömas direkt utifrån eurobeloppet, eftersom beloppet täcker utgifter som varierar enligt bolag. Bostadsbolagets budget fastställer vilka utgifter vederlagen ska täcka. I anslutning till beräkningen av vederlag ska bolagets styrelse beakta årsrenoveringarna i fastigheten.

Våra övriga aktuella artiklar om boende och bostadsbolag finns HÄR>>