Vad är en bostadsbolagsstrategi?

För att boendet och livet i ett bostadsbolag ska leva upp till aktieägarnas och de boendes önskemål bör man tillsammans komma överens om hur bolaget ska utvecklas. På detta sätt blir både grundläggande renoveringar, reparationer och andra aktuella ärenden skötta i tid och på ett gemensamt överenskommet sätt. Denna gemensamma, dokumenterade vision kallas bostadsbolagets strategi.

När aktieägarna och de boende i bostadsbolaget har kommit överens om hur bolaget ska utvecklas och strategiska riktlinjer har utarbetats är det enklare och smidigare att fatta beslut. Exempelvis beslut gällande renoveringar går smidigare när de beslutsförslag som bostadsbolagets styrelse lägger fram för bolagsstämman grundar sig på gemensamt överenskomna riktlinjer för hur renoveringar ska gå till i bostadsbolaget. Om bostadsbolaget inte har några strategiska riktlinjer kan det hända att de boende i bostadsbolaget har en annan syn på renovering, underhåll och utveckling av fastigheten än bostadsbolagets styrelse och disponent. Då är det lätt hänt att renoveringar, underhåll och utvecklingsåtgärder i fastigheten inte blir gjorda eller att de skjuts upp och en renoveringsskuld uppstår.   

När bostadsbolaget har en strategi och såväl aktieägarna, de boende och styrelsen som disponenten i bolaget följer riktlinjerna i den är det enklare och smidigare att sköta ärenden och fatta beslut om dem. Då bygger även besluten och de förslag som leder till beslut på en gemensamt överenskommen strategi och beslutsfattandet blir mer transparent.

Bostadsbolagsstrategin är ett några sidor långt, komprimerat dokument som har utarbetats utifrån svar som aktieägarna och de boende i bostadsbolaget har gett i en standardiserad enkät. Av dokumentet framgår bostadsbolagets historia och grundläggande uppgifter, nuläge, renoveringshistorik, uppgifter om den enkät som genomförts bland aktieägarna och de boende som underlag för strategin inklusive slutledningar samt bolagets strategiska riktlinjer som utarbetats utifrån enkätsvaren.

Tack vare bostadsbolagsstrategin vet alla boende i bostadsbolaget hur bostadsbolaget ska utvecklas i framtiden och vad som pågår i bolaget. Även eventuella kommande aktieägare får en bra bild av bostadsbolaget redan vid köpbeslutet när de får ta del av bostadsbolagets strategi som en del av marknadsföringsmaterialet för bostaden.

Bostadsbolagsstrategin anger hur bostadsbolaget ska utvecklas

Bostadsbolagets livscykelhantering lyckas bäst med en strategi som innehåller tydliga riktlinjer för hur bostadsbolaget ska utvecklas.

Genom att ha en bostadsbolagsstrategi och implementera den målmedvetet kan bostadsbolaget också påverka värdeutvecklingen för bostadsaktierna i bolaget. I strategin fastställs hur och i vilket skick bostadsbolaget ska hållas och vilka tjänster som används i bostadsbolaget.

Bostadsbolagsstrategin är inte huggen i sten, utan den kan ändras och uppdateras vid behov utifrån bostadsbolagets och aktieägarnas situation. Med hjälp av en enkät som regelbundet med några års mellanrum genomförs bland aktieägarna och de boende säkerställs att de strategiska riktlinjerna är förenliga med aktieägarnas och de boendes önskemål.

Bostadsbolagets styrelse behandlar strategin varje år före den ordinarie bolagsstämman, där strategin fastställs.

Vilken är skillnaden mellan bostadsbolagsstrategin och bostadsbolagets långsiktiga plan?

Bostadsbolagets långsiktiga plan är en rekommendation från tekniska experter om vilka åtgärder i fråga om underhåll, renovering och husteknik i fastigheten som bedöms vara nödvändiga i bostadsbolaget under de följande tio åren. Planerna grundar sig på faktorer som upptäckts vid konditionsbedömningar, konditionsutredningar eller andra tekniska utredningar och den förväntade livslängden hos olika konstruktionsdelar.

Bostadsbolagets strategi i sin tur är aktieägarnas och de boendes gemensamma vision om hur bostadsbolaget ska utvecklas. I de strategiska riktlinjerna kan man ta ställning till olika tekniska frågor samt frågor och tidsplaner gällande underhåll och saneringsprojekt i fastigheten. Allt som anges i riktlinjerna är dock sådant som aktieägarna och de boende i bostadsbolaget har beslutat tillsammans.

Den största skillnaden mellan bostadsbolagsstrategin och bostadsbolagets långsiktiga plan är viljan att genomföra ärendena och målsättningarna i dem. När man fattar beslut tillsammans och vid behov tar hjälp av experters utredningar och synpunkter vid beslutsfattandet, som i bostadsbolagsstrategin, är det mer sannolikt att ärendena faktiskt genomförs och vid rätt tidpunkt. När det gäller bostadsbolagets långsiktiga plan, dvs. rekommendationer som grundar sig på tekniska fakta, är det större risk att åtgärderna inte vidtas.