Vattenskador kan förebyggas – ta del av experttipsen om dem

Vattenskador kan förebyggas – ta del av experttipsen om dem

Förutom att de är arbetsdryga och tidsödande att reparera, är vattenskadorna även besvärliga för invånarna. Reparationsarbetena påverkar även möjligheten att bo i lägenheten och man kan till och med vara tvungen att flytta till ersättande inkvartering under reparationsarbetena. Det är dock möjligt att undvika tråkiga vattenskador.

De vanligaste orsakerna till vattenskador är trasiga rör, rörläckage och olika fel på hushållsapparater. I synnerhet diskmaskinen förorsakar skador i många finländska hem. En del av de skador som beror på läckage uppkommer så småningom: vattenanslutningen i kökets bänkskåp blir skör under årens lopp och har förorsakat förödelse under en längre tid. Ibland uppkommer vattenskador av helt oförutsägbara fel, till exempel skador på rör i radiatornätverket. Tidvis framkommer även fuktskador i badrummet. Det är typiskt att fuktskador framkommer först då man börjar renovera badrummet.

Både invånaren och bostadsbolaget påverkar förebyggandet av vattenskador

Vattenskador kan förebyggas. Det är fullt möjligt att undvika större skador genom att använda hushållsapparater i enlighet med bruksanvisningen, regelbundet granska utloppsrören, fogarnas täthet och anslutningsdelar okulärt och se till att avlopp eller vattenlås inte har täppts till.

Även bostadsbolaget har en viktig roll i förebyggandet av vattenskador. Genom att följa underhållsplanen är det möjligt att uppdaga behov för reparationer i god tid. Eventuella reparationsbehov kan uppdagas till exempel med hjälp av en konditionsgranskning av rör- och avloppsledningarna och genom att reagera på dem innan en större vattenskada sker i bostadsbolaget.

Bostadsbolaget kan även låta göra en fuktkartläggning av alla tvättrum och våtutrymmen i bolaget. På det här sättet får man aktuell information om läget i bostädernas våtutrymmen – kartläggningen fungerar samtidigt som grundinformation för planeringen av framtida reparationer av våtutrymmen.

En vattenskada har uppkommit – vem reparerar och vem ersätter den?

Om en vattenskada trots allt uppkommer, ska fastighetsservicebolaget meddelas om detta utan dröjsmål. När kartläggnings- och reparationsåtgärder kan göras omedelbart kan omfattande reparationsåtgärder i bästa fall undvikas.

I regel ansvarar invånaren för reparationerna av bostadens ytor och kostnaderna, medan bostadsbolaget ansvarar för skador i strukturerna. Ifall invånaren avsiktligt eller på grund av vårdslöshet har förorsakat en skada, är hen ansvarig.

Aktieägaren är även ansvarig för skador som har uppkommit på grund av de apparater som faller inom hens underhållsansvar, till exempel diskmaskinen. Bostadsbolaget är skyldigt att genast påbörja reparationsarbetet, men kostnaderna för reparationen betalas av aktieägaren eller dennes försäkringsbolag. Om en vattenskada till exempel har förorsakats av en läckande anslutning till en diskmaskin, är aktieägaren ersättningsskyldig. Skadorna bedöms dock alltid från fall till fall och därför behandlas även reparationer av vattenskador i bostadsbolag och respektive ersättningsskyldigheter från fall till fall.

Så här förebygger du vattenskador i ditt hem

Använd apparaterna enligt bruksanvisningen
Genom att följa hushållsapparaters bruksanvisning minimerar du risken för vattenskada. I till exempel diskmaskiner ska endast tvättmedel avsedda för diskmaskiner användas, inte skummande handdiskmedel. Använd disk- och tvättmaskinen endast när du är hemma och kom ihåg att stänga av vattenkranen efter att tvättprogrammet avslutats.  

Gör regelbundet okulära granskningar
Det är skäl att regelbundet granska att tvättmaskinens utloppsrör och vattenanslutningarna till hushållsapparaterna är i skick. Fuktskador kan uppstå under en längre tid, till exempel då ett litet läckage i bänkskåpet inte genast uppdagas.

Rengör vattenlås och golvbrunnar
Vattenlås och golvbrunnar i badrum och kök ska rengöras regelbundet.

I enlighet med bostadsbolagets tabell över ansvarsfördelning svarar bostadsbolaget för rengöringen av vattenlåsen, men invånarna ska se till att tvättställen inte stockas och att eventuella stockningar rapporteras till servicebolaget.

Meddela omedelbart om läckage
Om kökskranen läcker eller vatten sipprar fram ur bänkskåpets rör, meddela servicebolaget om detta utan dröjsmål. Om du hittar vatten på en plats där det inte borde finnas, kontakta omedelbart servicebolaget. När det som vållat skadan uppdagas i god tid, är det möjligt att förebygga allvarligare läckage.

Låt göra en fuktmätning

Alla vattenskador eller till exempel bristningar i vattenisoleringen kan inte uppdagas okulärt. Om du misstänker fuktskada i badrummet, kan du påbörja utredningen genom en indikativ ytfuktmätning.

Tuomas Salonen, teknisk disponent vid Realia Isännöinti Oy, intervjuades för artikeln i egenskap av expert.