Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

Den registeransvarige

REALIA Group Oy
Gjuterivägen 17–19, 00380 Helsingfors
www.realia.fi

Delar av registret upprätthålls av företag som hör till samma koncern som Realia Group Oy.

Kontaktperson i ärenden angående registret

Tarja Leino ansvarar för registret och svarar på frågor om det på adressen palaute@realia.fi

Registrets namn

Realia Group Oy:s kundregister

Ändamål med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för hantering, administration, utveckling och analys av kundrelationer samt för kundkommunikation som även kan ske elektroniskt. Därtill behandlas personuppgifter för att iaktta kundernas samt Realia Group Oy:s och de till samma koncern hörande företagens rättigheter och skyldigheter samt enligt personuppgiftslagen för ändamål och undersökningsverksamhet som hänför sig till webbtjänster. Dessutom behandlas personuppgifter i den registeransvariges och de till samma koncern hörande företagens marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring. Direktmarknadsföring kan även ske elektroniskt.

Registrets datainnehåll

En på kundrelationen baserad, saklig koppling till den registeransvariges verksamhet uppstår till exempel när den registrerade ger ett uppdrag till Realia Oy eller till ett till samma koncern hörande företag, är part i en affär eller i något annat avtal som hänför sig till ett uppdrag som sköts av det ovannämnda företaget eller den ovannämnda koncernen eller utnyttjar det ovannämnda företagets eller den ovannämnda koncernens tjänster på något annat sätt.

I registret kan till exempel följande uppgifter behandlas:

Kundens för- och efternamn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, födelsetid eller personbeteckning om det är viktigt att identifiera kunden för att iaktta den registrerades eller den registeransvariges rättigheter och skyldigheter, kön, modersmål, uppgifter om marknadsföringstillstånd och -förbud, uppgifter om köptransaktioner och ärendehantering i olika kanaler, stamkundsuppgifter och andra motsvarande grupperingsuppgifter, användarnamn och lösenord, alternativa leveransadresser, information om produktrecensioner samt uppgifter som hänför sig till marknadsföringskampanjer (t.ex. utlottningar) och prenumeration på nyhetsbrev.

Regelmässiga uppgiftskällor

Kundens egna meddelanden, uppgifter om kundens köptransaktioner och ärendehantering i Realia Group Oy:s och till samma koncern hörande företags datasystem, företag och myndigheter som erbjuder informationstjänster, som Befolkningsregistercentralens uppdateringstjänst och Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Den registeransvarige lämnar inte ut kundernas personuppgifter till utomstående, med undantag av om detta krävs i lag eller om Realia Group Oy:s eller något av de till samma koncern hörande företagens tjänst kräver detta i sådana syften som inte strider mot de ovannämnda syftena för hantering av personuppgifter eller i inkassoärenden. Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EES, förutsatt att det inte är nödvändigt för det tekniska utförandet av hanteringen av uppgifterna.

Radering av uppgifter

Uppgifterna i registret kan raderas på kundens begäran. Dessutom kan det bli nödvändigt att radera uppgifter som en följd av övervakning, om kunden missbrukar tjänsten eller bedriver brottslig verksamhet e.d. med hjälp av tjänsten.

Principer för skydd av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Den registeransvariges webbtjänst upprätthålls i ett datasystem och med datorutrustning som är skyddade med brandväggar och andra tekniska åtgärder.

Rätt till insyn, rättelse och förbud

Kunden har rätt att kontrollera vilka uppgifter om denne själv som finns sparade i registret. En undertecknad begäran om insyn ska skickas skriftligen till den registeransvariges kontaktperson. Den registeransvarige ger skriftliga svar på begäran om insyn i uppgifterna.

Om det förekommer fel i kundens uppgifter kan kunden yrka på rättelse hos den registeransvarige.

Kunden har rätt att förbjuda att uppgifter om denne lämnas ut och behandlas för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring.